Logo Centre Medic Martorell
 
POLÍTICA DE PRIVACITAT
 

Política de Privacitat i Protecció de Dades

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de les seves dades personals i la lliure circulació d'aquests ( d'ara endavant RGPD), i de conformitat amb la llei 21/2000, de 29 de desembre, sobre els drets d'informació relatius a la salut i l'autonomia del pacient, i a la documentació clínica, s'informa als usuaris en general que aquest document constitueix la política de privacitat de Centre Mèdic Martorell, S.L. en relació al tractament de dades personals dels seus pacients i/o representants dels mateixos.

Aquest document estableix les bases sobre les quals Centre Mèdic Martorell, S.L, amb domicili situat a l'Av. Francesc Riera, 9, baixos, 08760 Martorell, tracta les seves dades de caràcter personal quan ens els facilita a través de la página web www.cmedicmartorell.com, en endavant "el Web”.

Aquesta Política de Privacitat podria ser modificada. És la seva responsabilitat llegir-la periòdicament, ja que li seran aplicables aquells que es trobin vigents en el moment d'ús del web.

En virtut de l'aplicació directa en data 25 de maig de 2018 del RGPD, Centre Mèdic Martorell, li ofereix toda la informació al respecte del tractament de les seves dade de la manera més fluïda i precisa possible.

1.- RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES

CENTRE MÈDIC MARTORELL, S.L.
AV. FRANCESC RIERA, 9, BAIXOS
08760 MARTORELL
TELÈFON 937 752 300

DADES DE CONTACTE DEL DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES
dpd@cmm.cat

2.- TIPUS DE DADES PERSONALS QUE TRACTEM I LA SEVA PROCEDÈNCIA

Dades identificatives, bé de contacte dels pacients o dels seus representants.
Dades relatives a la salut integrades en la Història Clínica del pacient.
Dades transaccionals.

Les dades poden provenir del pacient, o bé dels seus representants legals o voluntaris.

3.- FINALITAT DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES

En el CENTRE MÈDIC MARTORELL, S.L. tractem les dades que ens faciliten les persones interessades a través del Web amb les següents finalitats:

- Atenció de sol·licituds de feina, informació, queixa, suggeriment, reclamació, exercici de drets de protecció de dades, etc.: en aquests casos es tractaren les seves dades amb la finalitat de gestió i tràmit de la sol·licitud.

- Compliment d'obligacions legals: pot resultar necessari tractar les ddades personals amb la finalitat de complir amb les obligacions legals que corresponguin. En concret, per a complir amb la legislació en matèria de protecció de dades, tributària, sanitària, etc.

- Enviament d'un SMS, E- mail, Whatsapp o similar, a mode de recordatori de les cites programades en el Centre.

4.- TEMPS DE CONSERVACIÓ DE LES SEVES DADES

Amnb caràcter general només conservem les seves dades personals durant el temps que necessitem ja sigui per a la finalitat amb la que les tractem, o bé per a complir les nostres obligacions legals.

Les dades personals proporcionades amb la finalitat de gestionar qualsevol sol·licitud de feina, informació, queixa, suggeriment, reclamació, exercici de drets de protecció de dades, etc., seran conservades durante el temps precís per a tramitar la sol·licitud, i en qualsevol cas, durant el temps establert legalment, així com durant el període necesari per a la formulació, ejercicio o defensa de reclamacions.

Les dades tractades per al compliment d'obligacions legals es conservaran durant el temps que disposa la legislació aplicable.

5.- TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

Les Dades Personals que li sol·licitem a vostè no es transferiran a cap destí fora de l'Espai Econòmic Europeu ("EEE"), a excepció del cas en que el pacient tingui concertada una assegurança amb una entitat situada fora del EEE, en aquest supòsit es demanaria el consentiment explícit del pacient.

Respecte a tercers identificats en l'apartatat corresponent a les Finalitats de les cookies pròpies i de tercers/ configuració i rebuig de cookies, consulti les seves respectives polítiques en aquest apartat per informar-se sobre les transferències a tercers països que, en el seu cas, realitzen.

6.- BASE LEGAL DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES

Passem a explicar-li les bases legals que ens permeten tractar les seves dades personals, en aquest sentit, tractem les seves dades personals sobre la base jurídica constituïda pel consentiment de l'interessad i/o interès legítim del responsable del tractament en relació amb la prestació d'assistencia sanitària; i en relació amb l'atenció de sol·licituds tractem les seves dades personals sobre la base jurídica constituïda pel compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament, a l'igual que les dades tractades per al complimint d'obligacions legals.

Sobre aquesta base Centre Mèdic Martorell, S.L. tractarà les seves dades de manera lícita, leal, transparent i adecuada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada i en relación amb les mateixes finalitats per a las que l'interessat va consentir, o bé estiguin justificades en base a una legitimació prevista en el Reglament 2016/ 679 de 27 d'abril de 2016.

7.- COMUNICACIÓ DE LES SEVES DADES

Centre Mèdic Martorell, S.L. no comunicarà les seves dadade llevat que sigui necessari per a la prestació del servei sanitari sol·licitat, per part de prestadors de serveis amb els que compte el Centre que necessiten tractar les dades, garantint la seguretat i la protecció adecuada de les mateixes.

Les seves dades personals no seran comunicades a tercers, llevat obligació legal, interès vital o consentiment previ de l'interessat.

Previ consentiment de l'interessat es procederia a la comunicació, que fos necessària, de les seves dades de caràcter personal a l'entitat amb la que té contractat la seva assegurança médica, així com igualment i en el seu cas, a l'entitat que es fes càrrec de les despeses mèdiques amb la finalitat de prestació del servei sanitari.

En el supòsit de no consentir expressament la comunicació de dades personals a companyies asseguradores, o a l'entitat que es faria càrrec de les despeses mèdiques, el servei sanitari prestat s'evacuarà i facturarà com a corresponent a un pacient particular.

8.- DRETS DE QUE DISPOSA QUAN FACILITA LES SEVES DADES

De conformitat amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, informació, supressió, limitació, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades dirigint la seva petició a la direcció indicada més amunt, o al correu electrònic dpd@cmm.cat acompanyant fotocòpia del seu DNI o document equivalent.

L'informem del seu dret a retirar, en qualsevol moment, el consentiment prestat per a tractar les seves dades dirigint la seva petició, acompanyada de fotocòpia de DNI o document equivalent, a la següent direcció de correu electrònic dpd@cmm.cat, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

L'informem del seu dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de dades, si considerés que el tractament de les seves dades no es conforme a la normativa .