Logo Centre Medic Martorell
 
TREBALLA AMB NOSALTRES
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De conformitat amb el Reglament(UE) 2016/ 679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016 i de conformitat amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, l'informem que les dades que ens ha facilitat quedaran incorporades i seran tractades en el registre intern d'activits de tractament de Centre Mèdic Martorell, S.L., amb CIF B61594339 ( CMM en endavant), que té el seu domicili a l'Av. Francesc Riera, 9 baixos de Martorell 08760, amb la finalitat de prestar els serveis administratius i organitzatius en relació amb l'objectiu de poder gestionar adequadamente la seva sol·licitud laboral.

He estat informat i consenteixo expressament la recollida i el tractament de les dades facilitades, de conformitat també amb les condicions d'us del web i la Política de Privacitat, per a que es pugui gestionar adecuadament la meva sol·licitud laboral. ( Consultar la Política de Privacitat )

He estat informat i no presto consentiment, en conseqüència no serà possible la gestió de la meva sol·licitud laboral.

Per altra banda, volem comunicar-li que no cedirem les seves dades a tercers, excepte per autorització expressa o obligació legal.

De conformitat amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, informació, supressió, limitació, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades dirigint la seva petició a l'adreça indicada a dalt, o al correu electrònic dpd@cmm.cat acompanyada de fotocòpia del seu DNI o document equivalent.

L'informem del seu dret a retirar, en qualsevol moment, el consentiment prestat per a tractar les seves dades dirigint la seva petició, acompanyada de fotocòpia de DNI o document equivalent, a la següent adreça de correu electrònic dpd@cmm.cat, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

L'informem del seu dret a presentar una reclamació a l'Agència Espanyola de Protecció de dades, si considerés que el tractament de dades no és conforme a la normativa.