Logo Centre Medic Martorell
 
PROVES DIAGNÒSTIQUES
 

PROVES OFTALMOLÒGIQUES

EXAMEN DE FONS D'ULL

Noms alternatius

Oftalmoscòpia, Fundoscopia.

Definició

La oftalmoscòpia o estudi del fons de l'ull és una tècnica diagnòstica que consisteix en visualitzar el pol posterior del globus ocular, que inclou retina, disc òptic, coroide i vasos sanguinis.

Com es realitza l'examen

A la oftalmoscòpia directa el pacient roman assegut sense moure en una habitació fosca, el metge aproparà l'oftalmoscopi primer a un ull i després l'ull contrari i realitzarà la visualització del fons d'ull. L'examen sol durar entre 5 i 10 minuts. Pot ser necessari l'ús d’un midriàtic tòpic (dilatació de pupil·les) per a una millor visualització.

Després de l'estudi, si ha estat necessari l'ús d'un midriàtic, el pacient pot presentar visió borrosa, dificultat per l'acomodació i sensibilitat a la llum pel que es recomana l'ús d'ulleres de sol i evitar la conducció.

Preparació per a l'examen

No requereix de preparació prèvia per part del pacient.

El pacient ha d'informar al seu metge si pateix d'alguna malaltia sistèmica o ocular, especialment glaucoma, si pren algun tipus de medicació i de quina medicació es tracta i si pateix algun tipus d'al·lèrgia farmacològica.

TEST D'AGUDESA VISUAL

Descripció

La prova d'agudesa visual consisteix en l'estudi de la capacitat per a la visó correcta del pacient mitjançant l'ús de diferents tècniques diagnòstiques.

Com es realitza és estudi

L'estudi ha de realitzar-se de forma individualitzada per a cada ull i posteriorment de forma conjunta per a tots dos ulls. S'ha de fer un estudi de la visió llunyana i un estudi de la visió propera.

La tècnica més comunament emprada per a l'estudi de l'agudesa visual llunyana és el test de Snellen que consisteix a identificar correctament les lletres dibuixades formant files descendents de major a menor grandària a una distància d'uns 5-6 metres de distància respecte de la gràfica.

L'estudi de l'agudesa visual propera es realitza de la mateixa forma però emprant una gràfica a menor grandària que se situa a uns 30 centímetres del camp visual del pacient.

En el cas de detectar algun defecte de l'agudesa visual durant l'estudi, l'optometrista pot sol·licitar al pacient la col·locació d'unes lents correctives que s'aniran intercanviant al llarg de l'estudi fins a aconseguir una bona agudesa visual amb cada ull de forma individual i amb tots dos ulls de forma conjunta.

L'examen sol durar entre 10 i 15 minuts.

Preparació per a l'examen

No requereix de preparació prèvia per part del pacient.

En el cas de ser portador de lents o lents de contacte, és aconsellable portar-les a la prova tot i que el optometrista pot demanar-li que se les tregui per a una millor mesurament.

TONOMETRIA

Noms alternatius

Mesura de la pressió intraocular. PIO.

Descripció

La tonometria consisteix en la mesura indirecta de la pressió intraocular mitjançant l'ús d'un tonòmetre. La pressió intraocular és la pressió exercida pels líquids continguts a l'interior del globus ocular (humor vitri i humor aquós) sobre les estructures fermes del mateix.

Com es realitza l'examen

A la tonometria d'aplanament l'oftalmòleg • la una gota anestèsica en cada ull i utilitza colorant de fluoresceïna. El pacient roman assegut sense moure en una habitació semifosca recolzat sobre la llum d'esquerda, haurà d'evitar parpellejar i seguir les instruccions mentre el metge realitzi el mesurament.

L'examen sol durar 5 minuts.

Preparació per a l'examen

No requereix de preparació prèvia per part del pacient.

El pacient ha d'informar al seu oftalmòleg si pateix algun tipus de malaltia sistèmica o ocular, si pren algun tipus de medicació i si pateix algun tipus d'al·lèrgia farmacològica.

Si el pacient és portador de lents de contacte, l'oftalmòleg li demanarà la seva extracció abans de realitzar la prova.

CAMPIMETRÍA

Noms alternatius

Perimetría visual. Estudi del camp visual.

Definició

La campimetria és l'estudi del camp visual i la detecció dels seus defectes (escotomes o zones de pèrdua parcial o total de visió) mitjançant l'ús d'un campímetre o perímetre. El camp visual es defineix com l'espai en el qual un objecte pot ser vist mentre la mirada de la persona estudiada roman fixa cap al front.

Com es realitza l'estudi de campimetria

A la campimetria computeritzada el pacient roman assegut davant l'campímetre S'examinaran els dos ulls de forma independent per la qual cosa el pacient haurà de tancar un dels seus ulls mentre que l'examinador li demanarà que li indiqui quan veu un feix lluminós intermitent i de diferents intensitats que anirà apareixent en diferents zones del camp visual de l'ull estudiat. Posteriorment es repetirà la mateixa maniobra amb l'ull contralateral.

Preparació per a l'estudi

No es requereix preparació prèvia per a l'examen per part del pacient